En Xinzo de Limia a a 12 de agosto do 2017.

Estimados/as Srs./as.

Estas son as axudas que se publicaron nos ltimos das e que poden ser do deu inters:

ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autnomas e se procede sa convocatoria para o ano 2017 (cdigo de procedemento TR341Q) da Consellera de Economa, Emprego e Industria. (DOG 144 do 31.07.2017)

Persoas beneficiarias:

a)As persoas traballadoras autnomas que vean realizando unha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida por un prazo superior a 42 meses

b) Rendemento neto no IRPF inferior a 30.000 .

c) Facturacin mnima anual declarada no exercicio anterior (2016) de 12.000 , IVE includo.

Destino da axuda:

Esta axuda de 3.000 ter que ir destinada a:

 1. Profesionalizacin: servizos de mellora da xestin financeira e procura de finanzamento, servizo de optimizacin de procesos de producin e cadea loxstica, relanzamento comercial, imaxe e comunicacin e posicionamento web.

 2. Desenvolvemento estratxico: plan de mellora empresarial, marketing, redefinicin do modelo de negocio e identificacin de socias/os e redes de cooperacin.

  Prazo de presentacin:

  Un mes: ate o 31 de agosto.

  Obrigas da persoa beneficiaria:

  Entre outras temos:

 1. Permanecer dado de alta en autnomos durante un tempo mnimo de dous anos

 2. Estar o da nas sas obrigas tributarias e coa seguridade social.

 3. .2017 da Consellera de Economa, emprego e industria.DOGA 68 do 06.04.2017 . Ten vixencia ate o 30.09.2017.

RESOLUCIN do 31 de xullo de 2017, da Secretara Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede sa convocatoria no ano 2017(DOG 148 do 4 de agosto)

Beneficiarias:

Podern ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a sa actividade econmica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no perodo comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e a data da fin do prazo de presentacin de solicitudes ao abeiro desta convocatoria.

LIAS DE ACTUACIN:

1.- EMPRENDE:

1.1.- Podern acollerse aos incentivos da lia Emprende as empresas de nova creacin constitudas por mulleres sempre que, entre outros, cumpran os seguintes requisitos especficos:

a) O inicio da actividade econmica ten que producirse no perodo comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e a data de finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes 4 de setembro do 2017, ambos os dous includos.

b) Ten que supor a creacin dos postos de traballo de todas as promotoras.

c) As promotoras antes do inicio da actividade laboral deben estar desempregadas. No caso de empresas constitudas por mis dunha promotora, esta condicin deber cumprirse como mnimo polo 50 % das promotoras.

Entenderase por persoa desempregada aquela que careza de ocupacin durante un perodo mnimo dun mes inmediatamente anterior data de inicio da sa actividade laboral.

d) A alta de todas as promotoras no correspondente rxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional deber formalizarse no perodo comprendido entre 1 de agosto de 2016 e a data de finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes, ambos os dous includos.

No caso de creacin de emprego para traballadoras por conta allea, para que poidan ser tidas en conta para os efectos desta convocatoria, a correspondente alta na Seguridade Social deber formalizarse, como mximo, ata a data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda, 01.12.2017

e) Non ter desenvolvido actividade empresarial na mesma actividade econmica nos tres anos inmediatamente anteriores data do inicio da nova actividade para a cal se solicita a axuda.

1.2. A conta dos incentivos da lia Emprende determnase en atencin ao nmero de postos de traballo creados con carcter estable para mulleres, por conta propia ou por conta allea, de acordo coa seguinte escala:

a) Incentivo de 12.000 euros s empresas que creen o posto de traballo da promotora.

b) Incentivo de 18.000 euros s empresas que creen dous postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

c) Incentivo de 20.000 euros s empresas que creen tres postos de traballo para mulleres,por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

d) Incentivo de 22.000 euros s empresas que creen catro ou mis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

2.- INNOVA:

2.1.- Podern acollerse aos incentivos da lia Innova as empresas constitudas por mulleres que presenten un proxecto de mellora sempre que cumpran os seguintes requisitos especficos:

a) No mes de finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes debe acreditarse a realizacin efectiva da actividade empresarial de forma ininterrompida durante un mnimo de dous e un mximo de cinco anos na mesma actividade econmica para a cal se proxecta

a mellora.

b) O proxecto de mellora ten que supor a creacin, polo menos, dun posto de traballo para unha muller para o cal se esixa unha capacitacin profesional media ou superior e cuxas funcins laborais estean vinculadas directamente ao desenvolvemento do proxecto de mellora e por un perodo mnimo de dous anos.

c) A alta na Seguridade Social da traballadora que ocupe o posto obrigatorio e, de ser o caso, das que ocupen os demais postos de traballo creados e vinculados ao proxecto de mellora, para que poidan ser tidos en conta para os efectos desta convocatoria, deber formalizarse, como mximo, ata a data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda, 01.12.2017.

d) O proxecto de mellora debe deber materializarse nalgunha das seguintes accins:

Proxectos de desenvolvemento de tecnoloxas avanzadas para a obtencin de novos produtos ou procesos, ou mellora dos xa existentes.

Proxectos de aplicacin de novas frmulas de producin ou distribucin

Proxectos de diversificacin de producin e/ou ofertas de produtos ou servizos no marco da mellora da calidade.

Proxectos de reformulacin empresarial para a achega ao mercado de produtos ou servizos innovadores ou de especial singularidade.

e) O proxecto de mellora ten que materializarse no perodo comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e, como mximo, ata a data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda, 01.12.2017.

2.2.- A conta dos incentivos da lia Innova determnase en atencin creacin do posto obrigatorio e, de ser o caso, ao nmero dos demais postos de traballo creados con carcter estable para mulleres, de acordo coa seguinte escala:

a) Incentivo de 15.000 euros s empresas que creen o posto de traballo obrigatorio para unha muller.

b) Incentivo de 18.000 euros s empresas que creen, ademais do posto de traballo obrigatorio, un posto de traballo por conta allea con contrato indefinido para outra muller.

c) Incentivo de 20.000 euros s empresas que creen, ademais do posto de traballo obrigatorio, dous postos de traballo por conta allea con contrato indefinido para mulleres.

d) Incentivo de 22.000 euros s empresas que creen, ademais do posto de traballo obrigatorio, tres ou mis postos de traballo por conta allea con contrato indefinido para mulleres.

3.- LIA ACTIVA.

3.1.- Podern acollerse aos incentivos da lia Activa as empresas constitudas por mulleres que presenten un proxecto de reactivacin para o mantemento do emprego e para asegurar o necesario equilibrio empresarial sempre que cumpran os seguintes requisitos especficos:

a) No mes de finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes debe acreditarse un perodo mnimo de tres anos de realizacin efectiva da actividade empresarial na mesma actividade econmica para a cal se proxecta o plan de reactivacin. Entenderase cumprido este requisito cando existan perodos de inactividade que en total non superen os tres meses.

b) O proxecto de reactivacin e consolidacin deber recollerse no plan de negocio empresarial e ten que materializarse no perodo comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e, como mximo, ata a data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda, 01.12.2017

c) O plan de negocio empresarial deber conter a definicin do proxecto e deber inclur,entre outros, o seguinte: a) os aspectos que condicionan o seu funcionamento; b) as necesidades que se deben cubrir a curto, medio e longo prazo para acadar o equilibrio empresarial e o mantemento do emprego; c) as medidas de tipo estrutural, conxuntural, econmicas, financeiras, tecnolxicas, de cualificacin de medios humanos, de ampliacin ou renovacin de produtos ou servizos, de localizacin, etc., necesarias para a reactivacin empresarial; d) o cadro de persoal; e) a conta de resultados dos ltimos tres anos de funcionamento.

d) Manter ou incrementar o nmero de postos de traballo por conta propia ou por conta allea preexistentes na empresa.

e) A alta na Seguridade Social das traballadoras que ocupen os novos postos de traballo creados como consecuencia do proxecto de reactivacin, para que poidan ser tidas en conta para os efectos desta convocatoria, deber formalizarse, como mximo, ata a data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda.01.12.2017.

3.2 -A conta dos incentivos da lia Activa determnase en atencin ao nmero de postos de traballo existentes na empresa como consecuencia do mantemento ou do incremento do emprego preexistente, por conta propia ou por conta allea, de acordo coa seguinte escala:

a) Incentivo de 6.000 euros s empresas que mantean o posto de traballo da promotora.

b) Incentivo de 12.000 euros s empresas con dous postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

c) Incentivo de 15.000 euros s empresas con tres postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

d) Incentivo de 18.000 euros s empresas con catro ou mis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

4.- ITEF:

4.1.- Podern acollerse aos incentivos da lia ITEF as empresas de nova creacin que respondan a un proxecto empresarial de carcter innovador, no eido da investigacin e da tecnoloxa, constitudas por mulleres sempre que cumpran os seguintes requisitos especficos:

a) O inicio da actividade econmica ten que producirse no perodo comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e a data do fin do prazo de presentacin de solicitudes ao abeiro desta convocatoria, ambos os dous includos.

b) A actividade, proceso, produto ou servizo que vaian desenvolver debe ter un claro carcter innovador, con alto contido cientfico ou tecnolxico, ter como obxectivo principal a aplicacin de desenvolvementos tecnolxicos no mbito produtivo, de novo coecemento aplicado, de resultados do avance cientfico e de I+D+i, ou nos cales a presenza de elementos intanxibles xeradores de valor sexa especialmente importante.

c) Ten que supor a creacin dos postos de traballo de todas as promotoras.

d) As promotoras antes do inicio da actividade laboral deben estar desempregadas. No caso de empresas constitudas por mis dunha promotora, esta condicin deber cumprirse como mnimo polo 50 % das promotoras.

e) A alta das promotoras no correspondente rxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional deber formalizarse no perodo comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e a data de finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes ao abeiro desta convocatoria, ambos os dous includos.

No caso de creacin de emprego para traballadoras por conta allea, para que poidan ser tidas en conta para os efectos desta convocatoria, debern formalizarse, como mximo, ata a data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda.

f) Como mnimo, a promotora ou unha delas cando sexan varias, debe ser unha persoa con titulacin universitaria relacionada co mbito da ciencia, do coecemento ou da tecnoloxa en que se basea a iniciativa empresarial e que participase no desenvolvemento do proxecto de investigacin que sexa base da iniciativa emprendedora. Ademais, en todo caso, ten que gardarse a proporcin dunha persoa con titulacin universitaria por cada catro postos de traballo creados.

g) Non ter desenvolvido actividade empresarial na mesma actividade econmica nos tres anos inmediatamente anteriores data do inicio da nova actividade para a cal se solicita a axuda.

Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia a nivel de tres dxitos da Clasificacin nacional de actividades econmicas (CNAE).

4.-2.- A conta dos incentivos da lia ITEF determnase en atencin ao nmero de postos de traballo creados con carcter estable para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, de acordo coa seguinte escala:

a) Incentivo de 18.000 euros s empresas que creen o posto de traballo da promotora.

b) Incentivo de 30.000 euros s empresas que creen dous postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

c) Incentivo de 40.000 euros s empresas que creen tres postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

d) Incentivo de 50.000 euros s empresas que creen catro ou mis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, inclundo o da promotora ou promotoras.

5.- CONCILIA:

5.1.- Concilia unha axuda complementaria das lias Emprende, Innova, Activa e ITEF que ten por obxecto favorecer a conciliacin da vida persoal, familiar e laboral ou profesional, tanto das promotoras coma das persoas traballadoras incorporadas empresa, coas seguintes modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Os incentivos previstos para esta axuda s se podern conceder a aquelas empresas que os soliciten expresamente e que resulten beneficiarias de subvencin por calquera das lias Emprende, Innova, Activa ou ITEF previstas nesta convocatoria.

5.2.- A modalidade Concilia-promotoras consiste nun incentivo de 3.000 euros por empresa, sempre que forme parte dela algunha promotora con fillas ou fillos menores de tres anos na data de finalizacin do prazo de xustificacin da axuda.

5.3.- A modalidade Concilia-persoas traballadoras por conta allea consiste nun incentivo de 1.000 euros por persoa traballadora por conta allea, cun mximo de 5.000 euros por empresa,

6.- DUAL:

O incentivo da axuda Dual consiste nunha cantidade global de 500 euros por empresa.

Esta axuda s se poder conceder a aquelas empresas que resulten beneficiarias de subvencin por calquera das lias Emprende, Innova, Activa ou ITEF sempre que se solicite expresamente e se asuma o compromiso de participar e completar o programa de titorizacin.

7.- OBRIGA DAS BENEFICIARIAS:

Entre outras:

 1. Realizar a actividade e manter o emprego durante 2 anos.

 2. Estar o da nas sas obrigas tributarias e coa seguridade social.

  ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesin de subvencins destinadas a incentivar o emprego autnomo e a contratacin de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil, a travs do Programa I (emprego autnomo), Programa II (fomento da contratacin por conta allea) e Programa III (programas de cooperacin coas entidades sen nimo de lucro), convocatoria do ano 2017 da Consellera de Economa, emprego e industria (DOG 148 do 04.08.2017)

  Programa I. Promocin do emprego autnomo (TR341J)

  1.- OBXETO:

  Establecer as bases reguladoras do programa de promocin autnoma de persoas mozas desempregadas inscritas no ficheiro do Sistema nacional de garanta xuvenil.

  2.- PERSOAS BENEFICIARIAS:

  Persoas mozas que desenvolvan unha actividade empresarial ou profesional e que renan os seguintes requisitos:

  a) Estar inscrito no sistema nacional de garanta xuvenil

  b Non ter traballado no da anterior o inicio da activade laboral.

  c) Ter solicitada a alta como persoa traballadora autnoma no correspondente rxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional con anterioridade presentacin da solicitude de subvencin.

  d) Terse dado de alta no rxime especial de autnomos ou en calquera outro rxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotacin.

  e) Non percibir subvencins ao abeiro dos distintos programas de promocin do emprego autnomo nos tres anos anteriores data do inicio da nova actividade.

  f) Non desenvolver como persoa traballadora autnoma a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores data do inicio da nova actividade, nin estar de alta como persoa traballadora autnoma en calquera rxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situacin de alta presupoa actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.

  3.- CONTA DA SUBVENCIN:

  En xeral 4.000 que se incrementar nun 25 % nos seguintes supostos:

  a) Se a persoa incorporada unha muller.

  b) Se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situacin ou risco de exclusin social.

  c) Se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros estn desempregados.

  d) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autnoma estea situado nun concello rural

  4.- PRAZO PARA PRESENTACION AXUDAS:

  Ate o 30 de setembro do 2017.

  5.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

  Entre outras a de realizar a actividade durante 2 anos.

  Programa II. Fomento da contratacin por conta allea (TR349I e TR349L)

  1.- OBXETO:

  Incentivos contratacin por conta allea que teen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil, a travs dos seguintes procedementos:

  a) Incentivos contratacin indefinida inicial das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil (TR349I).

  b) Incentivos contratacin temporal das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil e a sa transformacin en contrato indefinido (TR349L).

  2.- ENTIDADES BENEFICIARIAS:

  Persoas empregadoras e empresas.

  3.- CONTRATACIONS SUBVENCIONABLES:

 1. As contratacins indefinidas iniciais e as contratacins temporais

  realizadas desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017 formalizadas con persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil.

 2. As transformacins en indefinidos dos contratos temporais realizados desde o 1 de outubro de 2016 e subvencionados ao abeiro deste programa, sempre que a transformacin se formalice ata o 30 de setembro de 2017, formalizadas con persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil.

  4.- PRAZOS

  O prazo para solicitar as axudas remata o 30 de setembro do 2017.

  5.- CONTAS DAS SUBVENCIONS:

  1.- As contratacins indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de 7.000 que se incrementara nun 25 % nos seguintes supostos:

  a) Se a persoa incorporada unha muller.

  b) Se a persoa incorporada ten discapacidade ou est en situacin ou risco de exclusin social.

  c) Se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros estn desempregados.

  d) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

  2. A conta da axuda para a transformacin de contratos temporais en indefinidos calcularase da seguinte maneira:

  a) 250 euros por cada mes completo de duracin do contrato (mnimo 6 meses) ata un mximo de 12 mensualidades.

  b) Esta conta incrementarase nun 25 % en cada un dos seguintes casos:

  1. Se a persoa incorporada unha muller.

  2. Se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situacin ou risco de exclusin social.

  3. Se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros estn desempregados.

  4. No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

  3. Os contratos para a formacin e a aprendizaxe incentivaranse cunha axuda de ata 1.200 euros, sempre que a sa duracin sexa de doce meses, e a parte proporcional cando no caso de autorizacin a sa duracin sexa inferior, e o tempo efectivo de traballo sexa igual ao 75 % da xornada de traballo.

  6.- OBRIGAS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS:

  Para as contratacin indefinidas iniciais manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas durante un perodo de dous anos contado desde a data de realizacin da contratacin.

  Para as contratacin temporais Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada polo perodo de duracin do contrato obxecto de subvencin

  Programa III: programas de cooperacin (TR352C)

  1.- OBXETO:

  Este programa ten por obxecto o financiamento de accins de fomento de emprego en colaboracin coas entidades sen nimo de lucro, a travs da contratacin durante sete meses de persoas mozas includas no ficheiro do Sistema nacional de garanta xuvenil, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e prctica profesional que facilite a sa insercin laboral.

  2.- CONTA DA SUBVENCIN:

  O custe de salario e seguridade social durante o perodo de contratacin e coas cantidades mximas establecidas nesta orde.

  3.- PRAZO DE SOLICITUDE:

  Ate o 4 de setembro

  ORDE do 19 de xullo 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos creacin de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede sa convocatoria para o ano 2017, da Consellera de Economa, Emprego e Industria (DOG 153 do 10 de agosto do 2017).

  Programa I. Programa de incentivos contratacin indefinida inicial (TR349A)

  1.- OBXETO:

  contratacins indefinidas iniciais, a tempo completo ou a tempo parcial, includa a modalidade fixo descontinuo, que realicen as empresas con aquelas persoas desempregadas maiores de 30 anos que esgotasen as prestacins por desemprego.

  2.- AMBITO TEMPORAL:

  Sern subvencionables as contratacins indefinidas iniciais que se formalicen desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive.

  3.- REQUESITOS:

  1. Ten que incrementarse o cadro de persoal fixo da empresa respecto media dos 3 meses anteriores ao da contratacin.

  2. Como consecuencia da contratacin indefinida que se fomenta, ten que incrementarse o emprego neto da empresa respecto media dos 3 meses anteriores ao da contratacin.

  4.- CONTA DA SUBVENCION:

  As contratacins indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de 8.000 euros que se incrementar nas porcentaxes que se sinalan a continuacin e que son acumulables entre si:

  a) Un 25 % se a persoa incorporada unha muller.

  b) Un 25 % se a persoa incorporada ten discapacidade ou se encontra en situacin ou risco de exclusin social.

  c) Un 25 % se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar na cal todos os seus membros estn desempregados.

  d) Un 25 % no caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

  5.- PRAZO PARA SOLICITALAS:

  As contratacins feitas anteriormente a data de publicacin desta orde ate o 10 de setembro; para o resto ate o 30 de setembro.

  6.- OBRIGAS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS:

  Entre outras:

 • Manter no cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas durante un perodo de 2 anos.

 • Manter durante 2 anos o nmero de persoas fixas do cadro de persoal no mes de realizacin da contratacin indefinida inicial.

  Programa II. Programa de incentivos contratacin de persoas desempregadas en situacin ou risco de exclusin social (TR349D)

  1.- OBXETO:

  Contratacins indefinidas iniciais, contratacin de carcter temporal e as transformacins de contratos temporais en indefinidos formalizadas con persoas que estean en situacin ou risco de exclusin social.

  2.- AMBITO TEMPORAL:

  Sern subvencionables as contratacins que se formalicen desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive.

  3.- REQUESITOS:

  1. Como consecuencia da contratacin indefinida inicial ten que incrementarse o cadro de persoal neto e fixo da empresa respecto media dos 3 meses anteriores ao da contratacin.

  2. Como consecuencia da contratacin temporal que se fomenta, ten que incrementarse o emprego neto da empresa respecto media dos 3 meses anteriores ao da contratacin.

  3.- Como consecuencia da transformacin do contrato temporal en indefinido que se fomenta ten que incrementarse o emprego fixo da empresa respecto os 3 meses anteriores ao mes da transformacin,

  4.- CONTA DA SUBVENCION:

  1.- As contratacins indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de 10.000,00 euros que se incrementar nas porcentaxes que se sinalan a continuacin e que son acumulables entre si:

  a) Un 25 % se a persoa incorporada unha muller.

  b) Un 25 % se a persoa incorporada ten discapacidade ou se encontra en situacin ou risco de exclusin social.

  c) Un 25 % se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar na cal todos os seus membros estn desempregados.

  d) Un 25 % no caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

  2. As contratacins temporais incentivaranse do seguinte xeito:

  Duracin do contrato Conta

  6 meses 2.500

  7 meses 2.900

  8 meses 3.300

  9 meses 3.700

  10 meses 4.100

  11 meses 4.550

 1. eses 5.000

  3.- As transformacins de contratos temporais en indefinidos incentivaranse cunha axuda de 2.500 euros.

  5.- PRAZO PARA SOLICITALAS:

  As contratacins feitas anteriormente a data de publicacin desta orde ate o 10 de setembro; para o resto ate o 30 de setembro.

  6.- OBRIGAS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS:

  Entre outras:

 1. Contratacin indefinida inicial:

 • Manter no cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas durante un perodo de 2 anos.

 1. Contratacin temporal:

  Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada polo perodo de duracin do contrato obxecto de subvencin

 2. Transformacin de contratos temporais en indefinidos:

  Manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas durante un perodo de 2 anos contado desde a data de realizacin da transformacin subvencionada.

  ORDE do 1 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesin, en rxime de concorrencia competitiva, de subvencins para proxectos de expansin comercial e se procede sa convocatoria para o ano 2017 (cdigo de procedemento IN228A) da Consellera de Economa, Emprego e Industria (DOG 153 do 11.08.2017).

  Bases reguladoras para a concesin, en rxime de concorrencia competitiva, de subvencins para proxectos de expansin comercial e se procede a sa convocatoria para o ano 2017 (cdigo do procedemento IN228A)

  1.- OBXETO:

  concesin de subvencins para proxectos de expansin do sector comercial retallista.

  considrase proxecto de expansin comercial a apertura dun novo establecemento comercial por comerciantes retallistas titulares de establecementos comerciais situados en Galicia que conten cun mnimo de dous anos de actividade comercial ininterrompida.

  Os proxectos de expansin comercial podern basearse no desenvolvemento do mesmo proxecto comercial, na especializacin ou diversificacin de produtos, na especializacin de servizos ao cliente ou na especializacin de novas tendencias emerxentes de consumo.

  Considranse gastos subvencionables:

  a) Obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposicin e venda do local comercial.

  b) Adquisicin de moblaxe destinada mellora da imaxe comercial e adquisicin de equipamento especializado para a exposicin do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposicin e venda.

  c) Actuacins de mellora da fachada exterior do local comercial e instalacin de toldos, carteis, letreiros ou similares.

  d) Custos polos servizos profesionais de elaboracin e redaccin do proxecto.

  Investimento mximo subvencionable ser de 60.000,00 (IVE excludo) e o investimento mnimo de 10.000,00 (IVE excludo). No caso das actuacin previstas na alnea d) o investimento mximo subvencionable ser de 3.000,00 .

  A porcentaxe de subvencin ser o 50 % do investimento mximo subvencionable.

  2.- PRAZO PARA SOLICITALAS:

  Ate o 11 de setembro do 2017.

  Aproveitamos a ocasin para sadalas/os moi atte.